NOS Teletekst
105 - 07-09-15,
14:51
,,,,,,,,,,,,,,,,,


Rechterlijk protest
in Maastricht


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- Medewerkers van de
rechtbank in
Maastricht hebben
voor korte tijd hun
werk neergelegd uit
protest tegen het
plan van de Raad
voor de Rechtspraak
om
in Maastricht
alleen nog kleinere
zaken te laten
behandelen.
Roermond zou de
hoofdlocatie in
Limburg moeten
worden.

Ongeveer 250
mensen deden mee
aan het protest,
dat een half uur
duurde.
Ook rechters en
beveiligings
medewerkers deden
mee. Advocaten en
burgemeester Penn
van Maastricht
sloten zich ook bij
de actie aan.

De plaats
vervanger van de
president van de
rechtbank in Limburg
kreeg van de
actievoerders
een pamflet
aangeboden.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,

..
07-09-15 RDB JuZ

Maastricht mist stijl en karakter
om hoofdzetel van de rechtspraak
te kunnen zijn en te blijvenMaastrichtenaren zijn aardige, vriendelijke, goedlachse mensen. Ze willen
"Gods water over Gods akkertje" laten lopen. Wat vandaag kan, kan morgen
ook wel. Je moet het leven allemaal niet zo serieus nemen. Maar de
ongebonden opstelling van de mensen en de daardoor onzakelijke sfeer in de
stad, maken Maastricht volkomen ongeschikt om nog langer als hoofdzetel van
de rechtspraak in Limburg te fungeren.

Roermond is van oudsher de stad waar karakter van de inwoners en sfeer van
de ruimte en gebouwen perfect hebben bijgedragen aan maximale werking en
acceptatie van de rechtspraak in de provincie. En in het land.

Vanuit de centrale rechtszetel in Roermond zijn voortdurend magistraten van
naam en faam naar elders in het land vertrokken, om daar met opperste
kennis en vakmanschap hun werk te doen. Vanuit Roermond kwamen diverse
wetswijzigingen en -ontwerpen tot stand. Handhaving en uitvoering van recht
en rechtspaak in procedures en uitspraken van Roermond oogsten per traditie
maximaal respect en navolging bij de overige gerechten in het land.

De rechtspraak is in Maastricht eigenlijk nooit op zijn plaats geweest. De
volksaard en de mensen zelf zijn er te lichtzinnig voor. De rechtbank gaat
geheel inhoudloos ten onder in het onbetekenend geroezemoes van de
bestuurlijke organisaties en instituten die daar nu eenmaal toch al moeten
zijn. In Maastricht wordt recht gesproken "omdat het nu eenmaal moet en hoe
eerder we er vanaf zijn hoe beter". Kwaliteit en gezagskracht hebben onder
aangeboren gemakzucht van inwoners en uitvoerders ernstig te lijden.

In Roermond is de rechtspraak per traditie in al zijn vormen een
onberispelijke erezaak. Iedere steen van de gebouwen in de stad ademt de
sfeer van gezagsgetrouwheid en welwillende ontvangstbereidheid uit. Het
karakter van de Roermondenaren en omwonenden in verre omtrek is zo hecht,
dat op kwaliteit rechtvaardigheid en appreciatie in alle gerechten van
Roermond nooit ingeleverd hoeft te worden.

Magistraten van Roermond hebben het in 's lands bestuur en de top van de
rechterlijke macht ver gebracht.
Vanuit Maastricht is nooit iets indrukwekkends op dat gebied vernomen. Het
was een vanzelfsprekendheid in alle lagen van de Limburgse bevolking, dat
Roermond rechtskundige hoofdstad bleef en Maastricht al die tijd slechts
een bijkantoor.

Het is daarom terecht dat de fout van twee jaar geleden, om van Maastricht
de rechts-hoofdstad van de provincie te maken, onherroepelijk en snel wordt
teruggedraaid. Aantoonbaar verlies van traditionele en winstgevende banden
van de magistratuur met de samenbindende krachten en machten, hun
vertegenwoordigers in de maatschappij levert teveel schade aan staat
bestuur en rechtsmacht op.

Maastricht blijft goed genoeg om "per automaat" recht te doen in kleine
zaken. Je gooit er een muntje in en er komt een briefje met het vonnis uit.

Roermond heeft de eer en het genoegen, om te zijn, weer te worden zoals het
was en hoort. Het centrum van rechtvaardigheid deskundigheid zoals dat voor
ieder in maximale grandeur en essentie voor het leven wordt ervaren en ook
toebedeeld. Door karakter, geest en spiritualiteit, traditie en geaardheid.
Gang, vaart, houding, gedrag, allure sfeer en osmose van mens en
menswaardige geschiktheid van de omgeving, die alleen maar in Roermond
maximaal voor justitie geboden kunnen worden en nergens anders.

Maastricht heeft dat niet en zal het ook nooit krijgen. Alle pogingen
daartoe, zijn daar tot nu toe in het water van de Maas gevallen. De
rechtspraak kan in Maastricht niet serieus worden genomen. De erbij
betrokkenen beginnen hard te lachen.

In Roermond is een heel andere indeling van de rechtspraak aan de orde.

Integere hoogwaardigheidsbekleders in savoir vivre met volijverige
ambtelijke versterking en verdediging van onwankelbare normen en waarden.
Dat is broodnodig in bedrijfskundig gestroomlijnd rechtsprekend Nederland.
En dat is in Maastricht en op andere plaatsen met geen mogelijkheid te
halen.

Er is geen twijfel over mogelijk dat Roermond hoofdzetel voor de
rechtspraak in Limburg is en blijft.http://www.dichtbij.nl/roermond/regio/artikel/4125928/maastricht-
ongeschikt-als-hoofdzetel-rechtspraak.aspx


08-09-15:

Beslissing uitgesteld tot 28 september :

Alle tijd en gelegenheid om gezamenlijk actie te voeren voor instelling en
behoud van rechtbank Roermond als de centrale hoofdzetel rechtspraak
Limburg.

Actief intensief snel lobbyend bezoek aan ministerie Den Haag door het
dagelijks bestuur van Roermond is noodzakelijk om de argumenten kracht bij
te zetten.

Vergelijk: successen oud-burgemeester M.M.G.L.M. Custers destijds van
Roermond.


-.-

Niet helemaal mag uit het oog worden verloren, dat de verplaatsing van de
rechtszetel in Maastricht naar Roermond vooral financieel niet zo
gemakkelijk is als het lijkt.

Mevrouw Donders heeft daar als burgemeester van Roermond in niet
uitgesproken zin maar tussen de regels door voor de goede verstaander, in
televisie-uitzendingen en interviews heel fijntjes op gewezen.

Door Jules Zollner

De burgemeester van Roermond stelt zich terecht, als een goed
schatbewaarster, op het standpunt dat ruim voordat de maatregel definitief
voor beide steden wordt genomen en uitgevoerd, eerst "de kleine lettertjes"
goed overdacht moeten zijn. Daarom reist zij nog niet dagelijks vanuit "het
Haagje van het Zuiden", zoals Roermond wel wordt genoemd, naar het grote
echte Den Haag met de grote beslissende mannen van het justitie-ministerie.

Een belangrijke leidraad daarbij is altijd weer het geld.
Niet uitgesloten zal zijn dat de Raad voor de Rechtspraak geheel
denkbeeldig aan beide steden de vraag heeft voorgelegd "wie wil de
hoofdzetel hebben. We moeten bezuinigen dus er kan er maar ‚‚n zijn. Jullie
mogen het zeggen."

Maastricht heeft direct geopteerd voor behoud van de hoofdzetel. "Daar
hangt wel een prijskaartje aan" heeft ook weer denkbeeldig, de Raad voor de
Rechtspraak gezegd. Het ministerie is niet meer bereid, de extra en niet in
direct verband te brengen kosten voor Maastricht te betalen. Kosten die
direct verband houden met de excentrische ligging, de reis en
verblijfkosten, het extra en duurder excentrisch moverende ambtelijk
apparaat, en nog een relatief groot aantal extra financi‰le regelingen voor
Maastricht.

Twee rechters die zich al die tijd per auto met chauffeur laten vervoeren
van Arnhem naar Maastricht kosten 65.000 euro extra per jaar. Veolia heeft
aangeboden de rechters gratis per trein te vervoeren. Daar gingen ze niet
op in. Het ministerie is noodgedwongen door de opgelegde en op te leggen
bezuigingen (nationale politie) zwaar boven op de rekenmachine van de
dubbeltjes en de kwartjes gaan zitten.

Als de rechtbank (grotendeels) van Maastricht naar Roermond verhuist,
verhuizen de bijbehorende diensten zoals de reclassering en "jeugdwelzijn",
de tolken en de psychiaters die rapporteren in iedere rechtszaak, mee.
Het belangrijkste is echter, dat de rechters en topfunctionarissen
(diensthoofden, chefs-du-rang, commiezen en assistenten, parketpolitie,
justitiële dienst van de politie, etc.) vervangende, aan de stand en
omgeving aangepaste woonruimte in of direct om Roermond moet geboden kunnen
worden.

Tot nu toe werden relatief veel aan de rechtbank gelieerde functionarissen
gehuisvest in Melick. De vraag is of Roermond op aanzienlijk korte termijn
op financieel gunstige wijze kan voldoen aan de "verplichting" tot
huisvesting van de "nieuwe" gerechtsdienaren. "Standesgemaesz", en "comme
il faut". Het ministerie zal namelijk op termijn niet meer meegaan met hun
riante reis-, verblijf- en onkostenvergoedingen en declaraties. Die kun je
in een tijd van strakke bezuigingen op alle gerechten en het departement,
niet meer hebben.

Het is om die reden dat mevrouw Donders enigszins op de vlakte bleef in
vraaggesprekken voor de televisie, over hoe het nu verder moet met de
uitwerking van de eventueel toenedeelde verhuizing.

Zij leek, heel verstandig te zeggen: "dat moeten wij eerst nog eens even
uitrekenen." In heel veel, hele kleine postjes. Ze tellen allemaal op, en
mee. Op precies dezelfde wijze, als het ministerie dat doet, en zoals dat
allemaal al in officieuze berekeningen en voorspelling aan beide Limburgse
steden in de planning is voorgelegd.

Het is de vraag of het personeel zomaar voetstoots afstand wil doen van
allerlei Maastrichte lucratieve regelingen.

De voorgenomen verhuizing van (grotendeels) de rechtbank in Maastricht naar
de hoofdzetel in Roermond, is in de uiterst scherp snel en helder
doorcalculerende handen van de burgemeester en de financi‰le afdelingen van
haar dagelijks bestuur van de gemeente, in vertrouwenwekkend goede handen.


http://www.dichtbij.nl/roermond/regionaal-
nieuws/artikel/4127522/verhuizing-rechtbank-wie-zal-dat-betalen-zoete-
lieve-gerritje.aspx

.

.

_____________

.

Update

_____________

.

.

Waar blijft die brief van de burgemeesters
over de rechtbank Roermond eigenlijk?

.

REGIO | 09 september 2015 | 1 | Door onze verslaggever,
Dichtbijredacteur Henri Haenen

1 / 1


ROERMOND - De raadsleden Dré Peters, Dirk Franssen en Jan Puper van de LVR
roepen het college van burgemeester en wethouders op in actie te komen en
te lobbyen voor het doorgaan van de plannen van de Raad voor de
Rechtspraak. Die had het voornemen om het zwaartepunt van de rechtspraak
naar Roermond te verleggen en uit Maastricht weg te halen. Na een heftige
reeks protesten uit Zuid-Limburg besloot de Raad voor de Rechtspraak
gisteren een beslissing hierover op te schorten tot 28 september.
Maastricht ruikt weer kansen, schrijven de raadsleden. Maar er zou toch
een brief worden geschreven door de burgemeesters van onze regio? Waar is
die eigenlijk?

,,Tijdens het overleg dat de burgemeester op donderdag 3 september had met
leden van raad en college werd medegedeeld dat de collega-burgemeesters van
de gemeenten in Midden-Limburg hun steun hadden uitgesproken voor Roermond.
Wanneer dit in een brief zou moeten worden vastgelegd, zouden deze
burgemeesters daartoe bereid zijn. Een dergelijke brief hebben wij echter
niet gezien'', spreken Peters, Puper en Franssen hun teleurstelling uit.
,,Nu de besluitvorming van de Raad voor de Rechtspraak is uitgesteld tot 28
september aanstaande zal Zuid-Limburg zijn lobby onverminderd voortzetten.
De LVR is van mening dat Roermond dat ook moet doen. Echter niet alleen,
maar samen met de 14 andere gemeenten in Noorden Midden-Limburg.''

De liberale raadsleden vragen het college dan ook om de lobby vanuit
Roermond ‚n Midden-Limburg de komende weken te intensiveren. Zij willen
weten welke initiatieven er worden ondernomen om vanuit het
Samenwerkingsverband Midden-Limburg iets te ondernemen. En of een
gezamenlijke brief van de vijftien burgemeesters uit Noord- en Midden-
Limburg onderdeel gaat uitmaken van deze ge‹ntensiveerde lobby.

Kijk hier voor het persbericht van de Raad voor de Rechtspraak over het
uitstel van de beslissing, iets waarom onder meer Maastricht gevraagd had.
Het college liet de raad naar aanleiding van dit persbericht weten deze
nieuwe ontwikkelingen nauwlettend te volgen en te bezien welke actie
gewenst is.

Foto Henri Haenen

________________________________

Jules Zollner| ongeveer 13 uur geleden |

De burgemeester wil wel (laten) lobbyen ...
maar de "upgrade" van Roermond tot hoofdrechtbank
kost de stad en haar inwoners "veel" extra geld ... (huisvesting e.a.)

De vraag is of dat wel voldoende rendement oplevert.

In deze tijd wil zij dus boven op de geldkist der gemeente blijven zitten,
en eens kijken wat Maastricht en Den Haag denken van plan te zijn.
Op zichzelf een goede policy.

Voor wat hoort wat, en boter bij de vis.
De tijd van "zomaar in den blinde lobbyen"
die is niet meer.

Het is meer een tijd van koel, nuchter, helder, zakelijk
berekenen, en kijken wat de toekomst ons brengt.

Er ligt tenslotte ook een heel groots en ambitieus plan
tot herinrichting van de Maasoevers met jachthavens
boulevardplaza's aan de Arloflat
luxe appartementengebouwen
en leisureparken in de warme broodjes-oven,
van Mook tot aan Eisden-Visé (B).

Dan woon je fantastisch, als rechter,
luxueus dicht bij het centrum van de stad,
net zoals in Rotterdam,
in Roermond aan de Maaskade.
Panoramisch uitzicht over de rivier.
.
Om maar wat te noemen.

Iedere euro kunnen we maar een keer uitgeven,
in de Roermondse schatkist-geschiedenis.

"En mevrouw de voorzitter..., dan weet u het wel hè..!"
zou Sjeng Bruisten (z.g.) zeggen.

Dat zei hij namelijk altijd, in zo'n geval.
Iedereen wist, en weet maar al te goed, wat dat betekent, in Roermond.
.Update .


.

.

Raad voor de Rechtspraak stelt bezuinigingen rechtbanken uit
-----
RDB ----- REGIO | 29

.

september 2015 | 1 | Door onze
verslaggever, Dichtbijredacteur Henri Haenen.

1 / 1


ROERMOND - Een beslissing over de omstreden bezuinigingen bij de
rechterlijke macht is opnieuw uitgesteld. De Raad voor de Rechtspraak en de
presidenten van de gerechten zeggen wel vast te houden aan de bezuinigingen
op 7 van de 32 zittingsplaatsen, maar ze willen in lijn met het verzoek van
de Tweede Kamer voorlopig geen onomkeerbare stappen te zetten.

Dat hebben de Raad voor de Rechtspraak en de presidenten van de gerechten
dinsdag in een brief aan minister Ard van der Steur (Veiligheid en
Justitie) laten weten.
Aan de hand van verdere politieke besluitvorming wordt later dit jaar een
besluit genomen over de bezuinigingen bij de zittingsplaatsen in Assen,
Almelo, Alkmaar, Lelystad, Dordrecht, Zutphen en Maastricht. In die steden
is groot verzet tegen het verplaatsen van rechtszaken naar andere steden.
Er is 52 miljoen euro nodig om de rechtspraak in die steden volwaardig op
peil te houden, aldus de Raad voor Rechtspraak.

Eerder al schoof de Raad een beslissing over de bezuinigingen voor zich uit
naar gisteren. Nu is dus verder uitstel bedongen. (ANP)

-.- -.-

Jules Zollner
| ongeveer een uur geleden |
pas aan |
reageer

H et vermoeden is, dat de aanwijzing van Roermond tot hoofdzetel van de
rechtbank langzaam aan gindse einder uit de bestuurlijke horizon van de
Raad voor de Rechtspraak en van de democratisch gekozen
volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer der Staten Generaal met zachte
hand wordt weggeleid, en verdwijnt om nooit meer terug te keren. Dat
vermoeden bestáát.
En als dat vermoeden bestáát, dan is dat nog niet zo gauw weggenomen.

Men wil als Raad al die (Maastrichtse) edelachtbaren, die het werk moeten
opknappen en dienstbaar moeten zijn aan snelle overplaatsingen die de Raad
hun laterna en tussentijds in de ambtsbediening voorlegt, vrij plotseling
en ingrijpend blijft voorleggen, niet tegen zich in het harnas jagen.

Die kunnen namelijk alle-deksels lastig en vervelend morrend zijn.
Achter de hand.
De bedoeling is, dat de Roermonds-Maastrichtse kwestie volkomen geluidloos
en vooral absoluut onzichtbaar wordt opgelost, in der minne wordt geschikt
zonder dat er ook maar een seconde over gefluisterd wordt bij recepties en
partijen.

Dus wordt teruggedraaid, van Raadswege.

De Raad wordt wordt daarmede, voor een paar tellen vanuit Maastricht
lichtelijk gestraft en in de hoek gezet.
Deze straf wordt niet vermeld in de opini‰rende en berichtgevende registers
der dagbladen en blijdt als zodanig geheel onbesproken van importantie.

.

.

Jules Zollner.

.

.

__________________________

Gepubliceerde artikelen door Jules Zollner in "Roermond Dichtbij" TMG Internet.

.

.

______________________________________________________________________________________________________________Previous Home Next___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag. --
Twitter: --- Facebook: -- Mail: --
blog@juzonieuws.nl