4 september 2014, 13:45 u.

-.-

"Twitteren" en "Facebooken"
door leden van de Rechterlijke Macht
zijn uit den boze

.

Verval van normen en waarden
in de Rechtspraak van Nederland

.

Deel 1.

.

V olgende week wordt in Nederland de Week van de Rechtspraak gehouden.

De "Gerechten" worden dan een paar uur opengesteld voor het publiek.
Men kan de gerechtsgebouwen binnenwandelen, als men zich van te voren heeft aangemeld.

Meer valt er niet te doen, en er is niets te doen. Het is uitermate saai.

Intern, voor de leden van de Rechterlijke Macht, in Nederland, in al zijn geledingen, voor alle bedienaren van de rechtspraak en de rechtspraktijk is er van alles te doen.

De "vertaalslag" naar het publiek wordt echter niet gemaakt.

Degenen die daartoe aangewezen zijn, dat zijn de rechtbankverslaggevers en de journalisten van de media met juridische specialiteit, worden nergens bij betrokken.

In plaats daarvan zijn rechters, leden van zittende en staande magistratuur, en bedienaren van de rechtspleging in Nederland, op de stoel van de journalisten gaan zitten.

"Vertalen, en met het publiek praten doen wij wel," zeggen zij.

De media, de journalistiek, en de rechtbankverslaggevers, hebben zij niet meer zo nodig. Zij hebben de Macht. En de Pers heeft dat niet meer ...

En dat in een tijd, dat er van alles aan de hand is, binnen en buiten de rechtspraak, en de rechterlijke macht in Nederland.

Er is veel kritiek, en er moet ontzettend veel veranderd, gemoderniseerd en aangepast worden.

Dat bepaalt de volkswil.

Het is niet zo dat de rechterlijke macht haar wil oplegt aan het volk. Het is zo dat het volk de wil oplegt aan de rechterlijke macht.

Vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, in de vorm van rechters, officieren van justitie, advocaten en leden van de Hoge Raad, zijn als een razende gaan twitteren.

Ze doen de gekste dingen om maar in de gunst van het publiek te komen. Ook om de eigen rechtspositie veilig te stellen. In het kader van de grote hervormingen en reorganisatie. Die gaan hun beslag krijgen op zeer korte termijn. In alle geledingen van de rechtspraak.

Je zou dus zeggen dat daar aandacht aan besteed zal worden voor door en met het publiek, in de Week van de Rechtspraak.

Niets van dat al.

De zeer naar binnen intern en op zichzelf ingestelde gerichte rechtspraak in Nederland, de rechterlijke macht, speelt stommetje met het publiek. Dat haar betaalt.

Dat kan niet lang meer worden volgehouden.

We zullen in de volgende alinea's van dit artikel, en in volgende berichten in deze rubriek, nader op deze materie ingaan.

Er zijn nu eenmaal normen, waarden en vormvereisten, die niet aan de rechtspraak in Nederland kunnen worden ontzegd of onttrokken.

Twitteren en verval van de geijkte presentatie-normen en -standaard, zoals

veronachtzaming van stijl, decorum, gang, vaart, houding, gedrag, allure, uitmonstering, dictie, gedecideerdheid, automatisch gezag, postuur. ponteneur, intonatie, foutloos taalgebruik, begrijpelijk Nederlands, vertaling jargon, overwicht, vormvastheid en betrouwbaarheid van de rechtsplegers,


verwaarlozing van "savoir vivre" en "noblesse oblige" in de rechtspraak, eisen die de bevolking en de openbaarheid der democratie eraan stellen,

ontduiking van ongeschreven fatsoenswetten en regels in de performance van de rechtspraak,


horen daar nog altijd niet bij.

.

Naschrift

.

De Raad voor de Rechtspraak heeft inmiddels een eigen onderzoek aangekondigd, dat zal worden ingesteld en gehouden naar het functioneren van de rechtspraak in Nederland.

De resultaten van dat onderzoek zouden medio volgend jaar in de openbaarheid kunnen worden gebravht.

.

-.-

Jules Zollner, oud-rechtbankverslaggever
in de arrondissementen Roermond en Maastricht.

.

___________________________

.

.

.

www.rechtspraak.nl:

.

.

Onderzoek naar dienstverlening Rechtspraak

Den Haag , 2-9-2014

De Rechtspraak laat de komende maanden onafhankelijk onderzoek doen naar zijn dienstverlening. Professionals zoals advocaten en mensen die in een rechtszaak zijn verwikkeld, worden gevraagd mee te doen.

De Rechtspraak laat dergelijk onderzoek iedere drie jaar doen. Voor de eerste keer gebeurde dit in 2011 (zie het onderzoeksrapport

Klantwaardering Rechtspraak 2011, pdf, 2.6 MB).

Interviews

Doel van het driejaarlijkse kwaliteitswaarderingsonderzoek (KWO) is inzicht krijgen in de mate van tevredenheid over de handelwijze van gerechten. Ook is het een middel om verantwoording af te leggen aan de maatschappij.

In het onderzoek gaat het om zaken als de ontvangst in de gerechten, krijgen partijen hun papieren op tijd en zijn die te begrijpen, is duidelijk waar ze moeten zijn, et cetera. In de gerechten worden in totaal bijna 3.500 interviews afgenomen, verdeeld over de verschillende zaaksoorten (strafrecht, civiel recht, bestuursrecht en kanton). Mensen worden hiervoor vlak na een rechtszaak benaderd en gevraagd of zij mee willen doen.

Professionals

Daarnaast vindt er in de periode september-december een online onderzoek plaats onder professionals. Onder meer advocaten, medewerkers van het Openbaar Ministerie, deurwaarders en rechtsbijstandsverzekeraars worden hiervoor per e-mail benaderd en gevraagd een vragenlijst in te vullen. Het onderzoek wordt verricht door het onafhankelijk onderzoeksbureau Ipsos. De rapportage geschiedt door Regioplan.

Resultaten

De gerechten gebruiken de resultaten die het KWO oplevert om hun dienstverlening verder te verbeteren. De resultaten maken het ook mogelijk om de prestaties van gerechten onderling met elkaar te vergelijken. Hierdoor kunnen ze wellicht op elkaars werkwijzen meeliften.

Het onderzoeksrapport komt in april 2015 uit en wordt ook op www.rechtspraak.nl gepubliceerd. Meer informatie.

Klantwaarderingsonderzoek Rechtspraak 2014

Oordeel zelf!

De samenleving kan niet functioneren zonder rechtspraak. Samen leven leidt onvermijdelijk tot conflicten. Daarom is een rechter nodig, die zulke conflicten beslecht en bepaalt wat mag en niet mag. De rechter neemt beslissingen die vaak diep ingrijpen in het leven van mensen. Dat legt een grote verantwoordelijkheid op de rechtspraak. Rechtvaardig beslissen vraagt om deskundigheid, onpartijdigheid, betrokkenheid en standvastigheid. De Rechtspraak staat ook in dienst van de samenleving en daarom wordt driejaarlijks aan rechtzoekenden en professionals (zoals advocaten, rechtsbijstandverzekeraars, deurwaarders enzovoorts) gevraagd een oordeel te geven over de kwaliteit van de rechtspraak.

Wanneer

Van september tot en met december 2014 wordt rechtzoekenden en professionals zoals advocaten en medewerkers van het Openbaar Ministerie gevraagd mee te werken aan het klantwaarderingsonderzoek 2014 (KWO) van de Rechtspraak.

Doel

Doel van het driejaarlijkse KWO is inzicht te krijgen in de mate van tevredenheid over gerechten. Ook legt de Rechtspraak hiermee verantwoording af aan de maatschappij. De resultaten gebruiken gerechten om hun dienstverlening te verbeteren. Alle gerechten (elf rechtbanken, vier gerechtshoven en de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven) doen mee. De onderzoeksresultaten worden in april 2015 bekendgemaakt. Het onafhankelijke onderzoeksbureau Ipsos voert het klantwaarderingsonderzoek uit. De rapportage wordt verzorgd door Regioplan.

Interviews

Mensen die in een rechtbank zijn voor een rechtszaak, worden in deze periode gevraagd of zij mee willen doen aan het KWO door een interviewer. Direct na de rechtszaak worden zij benaderd voor een één-op-één gesprek van circa vijf minuten. Per gerecht en per zaaksoort (strafrecht, bestuursrecht, civiel recht, kanton) worden er minimaal 36 interviews gehouden. In totaal levert dit bijna 3.500 interviews op.

Professionals

Het onderzoek onder de professionele partijen gebeurt door een online enquête. Alle relevante professionals (advocaten, officieren, gemeenten, rechtsbijstand, deurwaarders) worden per e-mail uitgenodigd mee te doen. De verwachting is dat circa 4.100 professionals de vragenlijst invullen. Het invullen duurt ongeveer tien minuten. De professionals wordt gevraagd om over twee gerechten te oordelen: het gerecht en de zaaksoort waar hij of zij het meest actief is en een oordeel over een gerecht plus zaaksoort dat door de computer is geselecteerd.Previous Home Next___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag. --
Twitter: --- Facebook: -- Mail: --
blog@juzonieuws.nl