De veroordeling door de rechtbank Rotterdam tot 120 uur werkstraf voor
Ricardo Offermans wegens corruptie werpt natuurlijk toch ook wel enig licht
vooruit op de zaak Van Rey.

Er was aanvankelijk sprake in de media dat de zaak van Van Rey te
omslachtig, te tijdrovend en te omvangrijk ging en gaat worden en dat het
nationaal parket er beter mee kan ophouden. Tijdsduur van voorbereiding en
onderzoek wordt wellicht te lang.

Daarom werd ook gesuggereerd, dat het voorbrengen voor de rechter van de
zaak door het O.M. over de verkiezingen heen getild gaat worden om te
voorkomen dat Van Rey met veel succes meedoet aan de verkiezingen.

Partijen in Roermond hebben al laten weten niet met Van Rey en zijn partij
te willen samenwerken, "wegens het affront voor de stad" dat zoiets met
zich meebrengt.

Het Nationaal Parket ziet zich intussen in de zaak Van Rey geplaatst voor
allerlei "bijvangsten" zoals die van Offermanns die in het kader van het
volledig en rondmaken van de zaak Van Rey met de uiterste "horlogemakers"-
precisie en zorgvuldigheid mede moeten worden afgewerkt en ingebracht.

Dat was wel te verwachten want de corruptie is in Limburg, "het Sicilië"
van Nederland, uiterst fijn en wijd vertakt. In feite overal en altijd
aanwezig, en zelfs niet meer uit te bannen. Er gaat niets in Limburg,
zonder openbare en door niets en niemand verheimelijkte corruptie. Dat is
de algemene mening, over Limburg in heel Nederland.

Het lijkt aannemelijk dat de functionarissen en hun personeelsleden van het
Openbaar Ministerie in Nederland, die zich met de zaak Van Rey bezighouden,
om versterking hebben gevraagd.

Corruptie en vriendjespolitiek met steekpenningen en onstoffelijke
genoegdoeningen (loslippige politie-agent) zijn veel verder vertakt in
maatschappij, samenleving en bevolking van Roermond en heel Limburg dan
aanvankelijk werd gedacht, geschat, begroot en ingecalculeerd.

Ook is duidelijk geworden door de behandeling en uitspraak in de zaak
Offermanns, dat de uitvoering en handhaving van rechtsregels en het
instrumentarium die voor de corruptie-bestrijding in Nederland gebruikt
worden, niets in kracht en werkbaarheid hebben ingeboet of afgedaan.

Dit alles leidt tot de veronderstelling, dat de behandeling en voortzetting
van onderzoek, voorbereiding en voorbrenging van de zaak Van Rey gestaag
voortgaan, en geen voor de rechtsstaat nadelige beperking begrenzing of
vermindering kennen. De zaak zal "in volle zwaarte" worden afbehandeld. Dat
meer tijd nodig is is zonneklaar.

Ondertussen draait het filmpje van Van Rey op alle displays voor de
reizigers van alle lijnbussen van Veolia in heel Limburg op alle uren van
de dag en van de nacht onafgebroken mee. Honderdduizenden passagiers zitten
naar Van Rey en zijn affaires te staren.

Of dat tot strafvermindering leidt, moet worden afgewacht. Mogelijk zal een
beroep worden gedaan op een uitspraak door het Europese Hof voor de Rechten
van de Mens, wegens de te lange behandelduur. Die wordt echter mede
veroorzaakt door de geringe bereidheid tot medewerking in het onderzoek,
door de betrokkenen.
Zover zijn we nu nog niet.

De uiteindelijke totaal-afhandeling van de hele zaak Van Rey in alle
dimensies na alle denkbare (beroeps)procedures moet worden verwacht na het
jaar 2016.

Van Rey is dan de leeftijd van zeventig jaar gepasseerd.
Nationale en lokalen bouwbedrijven en -organisaties zullen dan mogelijk
geen gebruik meer kunnen of willen maken van zijn bemiddelende en
adviserende zakelijke diensten. Dat hij dan zelfs niet meer is teruggekeerd
in de politiek, kan niet geheel en al worden uitgesloten.

Van Rey is oefen- en leerstof geworden voor nationale onderwijsinstellingen
(de universiteit) die zich bezighouden met de opleiding voor rechterlijke
functionarissen (officieren van Justitie).

-.-

Justitie in Nederland heeft met vervolging en uitspraak in de zaak Offermanns
laten zien,
dat met onkreukbaarheid integriteit betrouwbaarheid en onafhankelijkheid
in het openbaar bestuur in Nederland
niet te spotten valt.

En dat de stelregel-drogreden "het zal wel meevallen" nog altijd niet opgaat,
in de algemene boven-maatschappelijke rechts- en ordehandhaving.

Ongetwijfeld zal dat zijn weerslag opvolging en completering krijgen in het verdere verloop
en de strafrechtelijke afronding van de corruptiezaken Van Rey.

-.-

____________________________________________________________________________________________________________Previous Home Next___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag. --
Twitter: --- Facebook: -- Mail: --
blog@juzonieuws.nl