Tweede Pinksterdag, maandag 16 mei 2016, 19:23:14 uur
.
De krant verklaart Jos van Rey voor gek
.
Van onderkoning
tot zonnegod

.
J os Bouten van De Limburger heeft Jos van Rey voor gek verklaard. Zie het
artikel "Betoog" op de vorige pagina van deze rubriek. Hij vindt een
psychiatrisch onderzoek naar Van Rey nodig. Van Rey houdt namelijk voet bij
stuk. Hij zegt dat hij niets verkeerds heeft gedaan. Dat ontlokte ook al
kritiek van het Openbaar Ministerie.

Het is niet uitgesloten dat de rechter in het uiteindelijk vonnis of in
een tussenvonnis zal besluiten dat Van Rey en Van Pol psychologisch
onderzocht moeten worden. Als dat gebeurt zijn we een half jaar
verder. Voordat de zaak weer verdergaat. Als de rechter het niet doet is
het niet uitgesloten dat het gerechtshof zal beslissen dat beiden
onderzocht moeten worden. Dan zijn we al een jaar verder.

Bovendien zal uit het onderzoek blijken, dat beiden volkomen normaal en
gezond zijn. En dat hun rechtlijnigheid en consequent denken en handelen in
deze zaak geheel normaal en toelaatbaar zijn.
Iemand voor gek verklaren, zonder reden en noodzaak, slaat altijd nadelig
terug op degene die het doet.

Na cassatie bij de Hoge Raad, zou het Hof voor de Rechten van de Mens op
klacht kunnen concluderen, dat een rechtsgang voor beiden
onderhand wel disproportioneel ontoelaatbare vormen en uit-
en bijwerkingen heeft opgeleverd. De gevraagde gevangenisstraf voor beiden
verdwijnt dan langzaam maar zeker afdoende uit beeld.

De belangrijkste bouwsteen voor de verdediging van Jos van Rey, die komende
maandag begint, is het statement van de advocaat van Van Rey, mevrouw
Gitte Stevens. Zij zegt dat het O.M. geen zaak heeft. De zaak is als het ware
"voor de vorm", als camouflage, aangebracht. Haar argument is
heel duidelijk, en feitelijk ook terecht. Namelijk dat het strafrecht zich
niet heeft te bemoeien met bestuursrecht.

Strafrecht heeft in de bestuurszalen van het land niets te zoeken. En dient
daar verre van verwijderd te blijven.
Tegenwoordig hebben het strafrecht en de rechtspraak met uitsluiting van
alle bestuurslagen de macht overgenomen op ieder gebied, in Nederland. Dat
is een uit democratisch oogpunt volkomen onhoudbare en ongezonde situatie.
Door rechtskundigen van naam is er met grote regelmaat ernstige kritiek op
uitgeoefend.

We hanteren in Nederland het stelsel in het strafrecht en in de rechtspraak
van de repressieve tolerantie. Dat wil zeggen dat de opsporings- en
vervolgingsdiensten pas in actie komen als een schending van de wet of
strafbaar feit heeft plaatsgevonden. In de zaken van Van Rey en Van Pol
blijkt uit niets dat zij wetten en overeenkomsten voortkomende uit
bestuursrechtelijk handelen hebben overtreden.

Zij moeten dus vrijgesproken worden.
Ofwel ontslag van rechtsvervolging.
Ofwel niet-ontvankelijkheidsverklaring
van het Openbaar Ministerie.
Ofwel schuldig verklaring zonder oplegging van straf.De wethouder is de uitvoerder van het gemeentebestuur. Zijnde, de
gemeenteraad. De gemeenteraad, als hoogste bestuursorgaan, heeft de
voorstellen van de uitvoerder, de wethouder, goedgekeurd. Dan staat niets
de uitvoering van de overeenkomsten (met Van Pol) door de wethouder in de
weg. En wel volgens de tarieven die in de overeenkomsten zijn
overeengekomen. Die door de gemeenteraad als hoogste toeziend orgaan zijn
goedgekeurd.

Als een van de raadsleden, of alle raadsleden, of de burgmeester, het niet
eens waren geweest, over de voorstellen en uitvoering van de
raadsbesluiten door de wethouder, hadden zij een procedure kunnen
aanspannen bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Dat is de
enige mogelijkheid. Het is in het verleden heel vaak gebeurd bij de
gemeenteraden van Roermond, Echt en Herten in het Middenlimburgse
Stadsgewest.

Deze procedures heeft de raad niet aangespannen. Men heeft geen enkel woord
van kritiek laten horen. "Het Strafrecht", dat wil zeggen het Openbaar
Ministerie, is in actie gekomen naar aanleiding van een onder-aannemer, die
zich gepasseerd voelde. Deze (W.) "klikte" bij de CIE. (Criminele
Inlichtingen Eenheid). Het is hoogst uitzonderlijk dat het O.M. in
bestuurszaken dan in actie komt.

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid indien nodig een klacht in te dienen,
waarover ook maar, bij het Openbaar Ministerie. Op die manier werd het
raadslid Van Thoor in Echt door de politie zeer regelmatig de raadszaal
uitgezet. Dat is in de zaken Van Rey Van Pol volstrekt niet aan de orde.

De verdediging gooit hoge ogen met het betrekken van de onwankelbare
stellingen, dat het Openbaar Ministerie hier geen zaak heeft. Niet het
strafrecht, maar het bestuursrecht is de enige invalshoek, waarmee in
repressieve tolerantie de gemeenteraad als hoogste bevoegde controle- en
toetsingsorgaan, het doen en laten van deze wethouder had kunnen bekijken.

Bestuursrechter was vroeger in die tijd mr. G. Egelie in Roermond.
Zittingen in Den Haag
van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State ten behoeve
van Limburgse aangelegenheden waren er destijds iedere week.

Er heerste ten aanzien van wethouder Van Rey in Roermond en zijn
voorstellen en uitwerkingen echter volledige overeenstemming en goedkeuring
van de raad. De termijnen van beroep daartegen zijn reeds lang geleden
verlopen.

Van gevangenisstraf voor beiden kan en zal geen sprake zijn.

.
.
.
.
.
.

Jules Zollner.
.
.
.
.
.Previous Home Next


Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.

-- Twitter: --- Facebook:

Reacties: Mail:

blog@juzonieuws.nl