- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 mei 2016 - Archief-onderdeel
Van Rey publicaties LDDL 13-05-16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Petermann (foto hiernaast)
heeft een militaire
schietbaan voor airsoft,
is daarnaast glamourfotograaf
en ontwikkelt bordspellen

Paradijsvogel
in de politiek

Het kleurrijke Heerlense raadslid
Christian Petermann rijdt in een
Rolls-Royce en bedenkt regionale
bordspellen. Deze week verge-
leek hij op Twitter een
officier van justitie
met een kampbeul.
Gebrek aan zelfbeheersing
bracht hem al eerder
in problemen.

door Siebrand Vos
................................................
Christian Petermans zal
de Heerlense raadszaal
nooit in een trui van
C&A betreden, zoals je
hem ook niet snel ach-
ter het stuur van een Opel Corsa
zult aantreffen. De Heerlenaar
draagt maatpakken en rijdt in een
tweedehands Ferrari Testarossa of
een dito Rolls-Royce Silver Sha-
dow.
Die Rolls was eerder van Rudy Gu-
liani, burgemeester van New York
ten tijde van 9/11, vertelt hij aan
eenieder die het maar wil horen.
Voor het best geklede Heerlense
raadslid is dat een belangrijk detail.
Groots en meeslepend leven, daar
draait het om, liefst in combinatie
met iets presteren of gedaan krij-
gen. John F. Kennedy is een held,
The Gofather II en Braveheart favo-
riete films.
Het hoeft niet te verbazen dat de
aan de kunstacademie opgeleide
Petermann (40) zijn brood ver-
dient als glamourfotograaf en voor-
al met een evenementenbedrijf dat
volwassenen in staat stelt oorlogje
te spelen met levensechte nepwa-
pens. Net als in de film.
Anders dan menig collega in de
raad denkt - hij geldt als ongeleid
projectiel en paradijsvogel - is Peter-
mann de stad Heerlen zeer toege-
daan. Dat bleek al uit zijn afstudeer-
project onder de noemer Heerlen is
een stad om van te houden en om te
janken. De stap naar de raadspoli-
tiek was dus zo gek niet.
Petermann maakte tien jaar gele-
den met Roel Leers en huidig wet-
houder Martin de Beer deel uit van
een jonge lichting VVD'ers. De
Beer was de enige die bleef Leers
viel niet in toom te houden en be-
gon een eigen partij. Petermann
ging het allemaal veel te langzaam.
Hij bewondert machers à la los van
Rey, wiens laatste provinciale cam-
pagne hij als coordinator en kandi-
daat steunde. Petermann presen-
teerde toen een kaartspel met Van
Rey als klaver-koning.
Later bedacht hij al dan niet samen
met anderen varianten op Risk
(EenParkstad) en Monopoly (Ko-
ning van de kolen) en bracht hij in
het jaar van de Mijnen het bier
Zwart Goud aan de man. Initiatie-
ven die bij vriend en vijand bewon-
dering oogstten.
Christian Petermann kwam in
2010 in de Heerlense raad voor
Trots op Nederland, dankzij de po-
pulariteit van Rita Verdonk. Toen
die er de brui aan gaf, ging hij als
Realisten Heerlen verder. Bij de
laatste verkiezingen fuseerde zijn
partijtje met Leefbaar Heerlen,
Petermann werd lijsttrekker. De
nummer twee, schoenmaker Ber-
tus Luchies, haalde meer stemmen,
maar net niet de kiesdeler. Peter-
mann kon verder.
Samen met Leers trok hij ten strij-
de tegen stationsproject Maankwar-
tier en SP-beleid. Ander langjarig
actiepunt: de verkoop van een kan-
toorkolos voor een half miljoen eu-
ro. Beide raadsleden waarschuw-
den ervoor en rechercheerden on-
vermoeibaar naar deze transactie.
Verantwoordelijk SP-wethouder
Riet de Wit was er bijna over geval-
len. Met nijver speurwerk naar een
affaire rond een sporthal - hij raad-
pleegde het kadaster omdat hij de
gemeente niet vertrouwde - bracht
Petermann wethouder Nico Aarts
vorig jaar in ernstige verlegenheid.
Afgelopen najaar figureerde hij met
Leers in het tv-programma Kannie-
waarzijn, waarin Heerlen in 3 minu-
ten en 20 seconden door suggestie-
ve montage met de grond gelijk
werd gemaakt. Gemeenteraad en
ondernemers vielen over het duo
heen: zij hadden het imago van de
stad besmeurd.
Petermann vergaloppeerde zich
aansluitend op lwitter. Zo verge-
leek hij een optreden van SP-leider
Ron Meyer in het debat over Kanni-
waarzijn met dat van een beruchte
nazi-rechter. Meyer liet het er bij
zitten. Petermann beloofde de bur-
gemeester beterschap. Wat moeite
kost: als hij kwaad wordt, verliest
hij soms z'n zelfbeheersing.
B en W deden wel aangifte van een
tweet waarin Petermann suggereer-
de dat wordt onderzocht of Riet de
Wit, Ron Meyer en een topambte-
naar steekpenningen hadden ont-
vangen voor de kantoortransactie.
Het OM achtte de tweet niet straf-
baar.
Deze keer is dat wel anders. Peter-
mann heeft grote spijt en zegt dat
dit zijn laatste misstap is geweest.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Petermann riskeert een jaar celstraf

door onze verslaggeefster

HEERLEN - Petermanns uitingen
over officier van justitie Anja
Janssen op Twitter kunnen
hem een jaar gevangenisstraf
kosten wegens smaad, meent
strafrechtsdeskundige Dick
van Ekelenburg van de open
Universiteit in Heerlen. Hij
meent dat het openbaar Minis-
terie (OM) een sterke zaak
heeft. Het OM vindt dat Peter-
mann de integriteit aantast
van de betrokken officier en
van het gehele OM. Van Ekelen-
burg is het daarmee eens. „Zijn
uitspraken tasten indirect de
rechtsstaat aan. Bovendien
heeft hij als raadslid een voor-
beeldfunctie en wordt daarom
zwaarder aangepakt!' De straf
rechtsdeskundige stelt dat het
`een tendens van deze tijd is
om geen blad voor de mond te
nemen en daar prat op te
gaan'. „Petermann is een stap
te ver gegaan. Het zou wel
eens kunnen dat het OM daar
een halt aan wil toeroepen."

LDDL 13-05-16 p A2 A3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


LDDL 13-05-16 p A9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BETOOG
Meer onderzoek nodig naar
persoonlijkheid oud-wethouder

Van Rey onderbelicht

door Jos Bouten
.....................................................
Ik begeef mij met deze bijdrage op
glad ijs. Op de eerste plaats omdat
ik het over los van Rey ga hebben,
dat is op zichzelf al riskant omdat
je voor je het weet allerlei verwensin-
gen naar je hoofd krijgt. Het ijs wordt
nog gladder omdat ik het over de gees-
tesgesteldheid van de Roermondse
ex-wethouder ga hebben. Ik heb twee
redenen om mij toch op dat gladde ijs
te begeven. De eerste is van formele
aard: de strafzaak-Van Rey die de recht-
bank Rotterdam deze weken behan-
delt. De officier van justitie eiste deze
week twee jaar cel en een bestuurlijk
beroepsverbod voor de duur van drie
jaar. Over twee weken komen de advo-
caten aan het woord, waarna er nog
een rondje plaatsvindt. Darna is het
woord aan de rechters. Die rechters
moeten achter gesloten deuren achter-
eenvolgens vaststellen of de ten laste ge-
legde feiten bewezen zijn, of de ver-
dachte de feiten heeft begaan en of dit
een strafbaar feit is. Daarna komt de
vraag aan de orde of verdachte Van Rey
strafbaar is en zo ja, of en welke straf
hij moet krijgen.
Of iemand strafbaar is en in welke ma-
te, kan afhangen van de geestesgesteld-
heid van de verdachte. Als onderzoek
van gedragsdeskundigen uitwijst dat ie-
mand ziek is in zijn hoofd en dat die
daardoor tot zijn criminele daad is geko-
men, kan dat tot minder straf of in het
uiterste geval tot ontslag van rechtsver-
volging leiden. Er is de afgelopen we-
ken veel gepraat over de feiten die Van
Rey worden verweten. Over een min-
stens zo belangrijk onderdeel van het
strafproces, de persoonlijke omstandig-
heden, hebben we nauwelijks iets ver-
nomen. Nu worden die persoonlijke
omstandigheden vaak behandeld als
een stiefkindje. Vaak komen de vragen
niet verder dan: werkt u, heeft u onder-
dak en inkomen? Bij zwaardere zaken
wordt de reclassering om een rappor-
tage over de persoonlijke omstandighe-
den gevraagd. En als het helemaal mis
is, komt de gedragsdeskundige, psycho-
loog of psychiater, om de hoek kijken.
In de zaak-Van Rey bleef de behande-
ling van de persoonlijke omstandighe-
den beperkt tot een verhandeling van
de verdachte hoe erg het is wat hem is
aangedaan. De rechtbank zou tijdens
de beraadslagingen wel eens tot de con-
clusie kunnen en moeten komen dat ze
te weinig weet over de persoonlijke om-
standigheden van de verdachte om vast
te kunnen stellen dat die strafbaar is.
En dus moet besluiten nog geen eind-
vonnis te wijzen maar nader onder-
zoek te (laten) doen naar de geestesge-
steldheid van de verdachte in de jaren
dat hij over de schreef zou zijn gegaan.
Nu kom ik bij mijn tweede reden: de
vele aanwijzingen die pleiten voor een
onderzoek. Ik zeg niet dat Van Rey gek
is, maar zijn gedrag is op zijn minst op-
vallend. Wie verslagen in deze krant
leest, Van Rey op de radio hoort of op
de televisie tekeer ziet gaan, valt van de
ene verbijstering in de andere. Naar ei-
gen zeggen heeft Van Rey niets fout ge-
daan en heeft hij alles gedaan voor volk
en vaderland. En alles wat hij heeft ge-
daan, dat is heel normaal. Met een heli-
kopter van een zakenvriend van Nice
naar Saint Tropez vliegen, met een kan-
didaat-burgemeester de vragen van de
sollicitatiecommissie doornemen, Van
Rey vindt dat volstrekt normaal. Ieder-
een die dat niet begrijpt, is op z'n
minst niet goed bij zijn hoofd. Ook tij-
dens de zitting ontbrak het bij Van Rey
volledig aan zelfinzicht, zelfkritiek of
ook maar het begin van twijfel over de
vraag of hij iets heeft misdaan. Met een
verdachte met zo'n opvallende hou-
ding heeft een rechtbank geen an-
dere keus dan het instellen van
een nader onderzoek. Daar heeft
de verdachte Van Rey recht op.

Jos Bouten is redacteur van deze krant.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


LDDL 13-05-16 vp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PETERMANN

`Doodswens in
tweet strafbaar'

door Josette Mulders

HEERLEN - Het dood wensen en
met een kampbeul vergelijken van
een officier van justitie is strafbaar.
Dat zegt strafrechtdeskundige
Dick van Ekelenburg van de Open
Universiteit in Heerlen in reactie
op een dindag geplaatste tweet van
Christian Petermann. Het Heerlen-
se raadslid vergeleek Anja Janssen,
aanklager in het proces Van Rey,
daarin met een SS-kampbewaak-
ster en uitte de hoop dat ze zou ver-
ongelukken.
Het Landelijk Parket heeft giste-
ren aangifte gedaan tegen Peter-
mann. De hoofdofficier in Maas-
tricht is een onderzoek begonnen.
Burgemeester Ralf Krewinkel van
Heerlen heeft de uitlatingen van
het raadslid scherp veroordeeld. De
gemeente overweegt nog om ook
aangifte te doen.
Petermann bood gisteren op
Tvitter zijn excuses aan voor wat
hij een 'privé-tweet' noemt.

Zie ook pagina's A2/3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BURGEMEESTER

Stennis in raad
om Jos van Rey

door Gertie Driessen
................................................
ROERMOND - „Dat is mijn burge-
meester niet en dat zal het ook
nooit worden." Die woorden van
Jos van Rey haalde CDA-voorman
Marc Breugelmans gisteravond tij-
dens de Roermondse raadsvergade-
ring aan om diens vermeende voor-
ingenomenheid jegens Rianne
Donders aan te tonen.
Dat 'gebrek aan objectiviteit' was
de belangrijkste reden voor de vol-
tallige coalitie om tegen de kandida-
tuur van Jos van Rey te stemmen
voor de commissie die functione-
ringsgesprekken met Donders gaat
voeren. Volgens Breugelmans heeft
Van Rey zich zowel publiekelijk als
in de wandelgangen negatief over
de burgemeester uitgelaten. Daar-
naast zet de coalitie vraagtekens bij
de betrouwbaarheid van de voor-
malige VVD-wethouder. Breugel-
mans refereerde in dat verband in
bedekte termen aan de lopende
rechtszaak tegen Van Rey, iets wat
hem door de LVR zeer kwalijk
werd genomen. Dirk Franssen
vond die opmerking „uitermate
stuitend". „U legt kennelijk een
link naar zaken buiten deze raads-
zaal. Dit is absoluut het verkeerde
moment."
De LVR wist al voor de raadsver-
gadering dat de coalitie tegen Jos
van Rey zou stemmen. Breugel-
mans meldde dat hij LVR-voorzit-
ter Dré Peters had gebeld met het
verzoek iemand anders naar voren
te schuiven, omdat de partij met
Van Rey „bewust de confrontatie
opzocht". De LVR weigerde dat. „Ik
heb duidelijk gezegd 'daar gaan jul-
lie niet oveF"', aldus Peters.
De oppositiepartij bleef ook gis-
teravond bij dat standpunt, reden
waarom haar tweede kandidaat,
Dirk Franssen, zich terugtrok. Dat
betekent dat Roermond nu in de
uitzonderlijke situatie zit dat de
functioneringscommissie louter uit
(vier) coalitieleden bestaat. Daar
was ook de coalitie allerminst ge-
lukkig mee, reden waarom ze de
twee vacatures open wil houden.
De LVR zal een eigen evaluatie
over het functioneren van Donders
gaan houden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ROERMOND - Jos van Rey mag niet
oordelen over het functioneren van
burgemeester Rianne Donders van
Roermond. De coalitie stemde gis-
teravond tegen diens kandidatuur
voor de beoordelingscommissie.
Daarop trok ook de tweede LVR-
kandidaat zich terug. Roermond zit
nu in de uitzonderlijke situatie dat
de commissie louter uit coalitiele-
den bestaat. De LVR gaat een eigen
evaluatie houden.

Zie ook pagina B11

.-.-.- - - - - - - - - - - - - - - - -

1Limburg ----- Marcel de Veen
Geplaatst op maandag 16 mei 2016 - 21:25

Gemeenteraadslid Christian Petermann uit Heerlen neemt een time-out van een
maand.

Hij wil die tijd gebruiken om wat zaken op een rij te zetten.

Kampbewaakster
Petermann kwam afgelopen week in het nieuws nadat hij officier van Justitie
Anja Janssen, aanklager in de zaak Van Rey, vergeleek met een SS-
kampbewaakster en haar dood wenste. Het Openbaar Ministerie heeft aangifte
gedaan tegen het raadslid.

Grote impact
In een mail aan burgemeester Ralf Krewinkel van Heerlen en zijn collega-
raadsleden meldt Petermann maandag dat de afgelopen dagen een grote impact
op hem als politicus en mens hebben gemaakt. "Ik heb derhalve besloten om
het politieke en publieke leven een maand te verlaten en te werken aan een
stuk zelfreflectie", zo schrijft Petermann in zijn mail.


.

.

.

______________________________________________________________________________Previous Home NextKlik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.

-- Twitter: --- Facebook:

Reacties: Mail:

blog@juzonieuws.nl