.

23 april 2016, 21:42 u.
.

.


De Volkskrant - VONK - Zaterdag 23 april 2016 - Pg 5

"De Andere Kant"
In De Andere Kant wordt wekelijks een
actuele kwestie ondersteboven gehouden
of binnenstebuiten gekeerd.

De Ene Kant
Jos van Rey staat terecht
voor witwassen corruptie en fraude.

Door Susanne Geuze

.

Controlerend Kamerlid bij uitstek

De `onderkoning van Roermond' heeft
ook zijn verdiensten gehad

.


E en 'oplichter' en'fraudeur' die er 'wan-
praktijken op nahoudt', 'ambtsgeheimen
schond' en 'jarenlang een dubbelrol
speelde': zomaar een greep uit de typerin-
gen die de Limburgse oud-wethouder Jos van
Rey ten deel vallen.
De verdenkingen zijn dan ook niet mals. Vol-
gens het Openbaar Ministerie (OM) nam Van Rey
als wethouder giften aan van een bevriende pro-
jectontwikkelaar, in ruil voor miljoenenklussen
in zijn stad Roermond. Bovendien wordt hij ver-
dacht van witwassen en corruptie en zou hij ge-
heime informatie uit de vertrouwenscommissie
hebben gelekt naar twee VVD-burgemeesters-
kandidaten.
Niettemin is 'de onderkoning van Roermond'
in eigen stad nog altijd populair. En vrijwel nie-
mand is natuurlijk alleen maar slecht. Van Rey
mag dan nu vooral als boef worden afgeschil-
derd: hij was niet 40 jaar lang politicus en be-
stuurder zonder iets bij te dragen. Wat heeft hij
wél goed gedaan? Ofwel: wat zijn de verdiensten
van jos van Rey?

ROERMOND UIT HET SLOP

'Dat Roermond van het lelijke eendje van Lim-
burg is uitgegroeid tot een mooie zwaan, is
voornamelijk aan Van Rey te danken', zegt Theo
Sniekers. De onderzoeksjournalist schreef met
collega Hans Goossen het boek - El Rey: van jager
tot prooi.
-
Als voorbeeld noemt Sniekers de Designer
Outlet, sinds 2001 gevestigd in de stad. 'Eind
jaren negentig had Roermond de hoogste werk-
loosheid van Limburg. Wethouder Van Rey
greep z'n kans. Venlo was niet geïnteresseerd in
een outletcentrum en Van Rey realiseerde zich
wat voor geweldige mogelijkheid zich voor-
deed. Hij kreeg gelijk: de Designer Outlet trekt
nu 5,5 miljoen bezoekers per jaar.'
Het was niet het enige dat Van Rey deed om de
Limburgse stad uit het slop te trekken. Zo
werkte hij mee aan de opzet van een retailpark
langs de A73 en voerde hij als Kamerlid een suc-
cesvolle lobby, zodat die snelweg aan de -voor
Roermond -'goede' kant van de Maas kwam te
liggen. Sniekers:'Dankzij Van Rey kreeg de eco-
nomie een geweldige boost. Hij heeft een grote
rol gespeeld in het bestrijden van de werkloos-
heid.'

`HORZEL VAN DE KAMER'

Voordat Van Rey wethouder werd, was hij jaren-
lang Tweede Kamerlid: van 1982 tot 1998. In Den
Haag hield de Limburger zich vooral bezig met
volkshuisvesting en het mkb. Zo schreef de
Volkskrant destijds dat Van Rey zich 'profileerde
als controlerende volksvertegenwoordiger bij
uitstek, vooral een van het driftige soort'. Zijn
aandacht voor misstanden bij Limburgse wo-
ningcorporaties leidde uiteindelijk tot een par-
lementaire enquête. Ook stelde hij kritische Ka-
mervragen na een aardbeving in Limburg in
1992, die hij in verband bracht met bruinkool-
winning over de Duitse grens.
Als parlementariër stond Van Rey bekend als
figuur die controversiële uitspraken niet
schuwde. Eind jaren'tachtig kwam hij zodanig
in opspraak- hij had in interviews lachend be-
kend dat hij.regelmatig met 160 kilometer per
uur over de snelweg scheurde - dat de VVD hem
op een onverkiesbare plaats zette. Na zijn terug-
komst in 1991 liet CDA'er Paulis zich tijdens een
debat over accijnsverhogingen ontvallen: 'Hoe
over zo'n triviaal onderwerp toch nog zo leven-
dig gedebatteerd kan worden: eindelijk weer
eens wat leven in de brouwerij. Jos is terug!'

BESTRIJDER VAN MISSTANDEN

In het licht van de huidige rechtszaak mag het
vreemd klinken, maar in de jaren tachtig stond
Van Rey bekend als bestrijder van corruptie,
fraude en vriendjespolitiek. Het leverde hem de
bijnaam 'Brigadier Snuf op, naar het personage
uit de stripreeks Tom Poes. Zo was hij in de peri-
ode 1986-1988 ondervoorzitter van de parlemen-
taire enquêtecommissie bouwsubsidies, die on-
derzocht of sprake was van grootscheepse fraude
met ABP-gelden. Even daarvoor had hij het staats-
secretaris Brokx (Volkshuisvesting) al moeilijk
gemaakt met Kamervragen over de zaak. De
kwestie leidde tot het aftreden van Brokx.
'Ook noemenswaardig is de rol van Van Rey
bij het onderzoek naar de technoleaseconstruc-
tie in 1997', zegt historicus Bert van den Braak
van het Parlementair Documentatiecentrum in
Leiden. Bij die affaire, waarbij een fiscale deal
tussen Philips en de Rabobank onder vuur
kwam te liggen, hamerde Van Rey erop dat de
Kamer verkeerd was geïnformeerd.
In Limburg stond Van Rey bekend om zijn
hetze tegen het CDA. 'Van Rey heeft zich altijd
stevig geërgerd aan CDA'ers die deden of zij de
wereld regeerden en elkaar baantjes toescho-
ven', zegt Anne Bos van het Centrum voor Parle-
mentaire Geschiedenis. Hij sprak over het'Cor-
rupt Democratisch Appel' en greep elke gelegen-
heid aan om zich te beklagen over de gesloten
katholieke bestuurscultuur.
Ook andere partijen moesten het soms ont-
gelden. Door Van Rey raakte PvdA-minister
Pronk in 1987 in opspraak. Pronk zou jaarlijks
ten onrechte een reiskostenvergoeding van
15 duizend euro ontvangen. De minister stond
ingeschreven bij de gemeente Maastricht, ter-
wijl hij in feite in Scheveningen woonde. Na on-
derzoek bleek dat Pronk wettelijk niets verkeerd
deed, maar zelfs zijn eigen PvdA sprak er
schande van.

VAN REY GAAT TOT HET GAATJE

Tot slot: Van Rey staat erom bekend dat hij zaken
voor elkaar krijgt. 'Hij gaat tot het gaatje om zijn
doel te bereiken', zegt zijn biograaf Sniekers.'In-
dien nodig schuift hij daar zelfs de regels voor
opzij.' Als wethouder gaf Van Rey bijvoorbeeld
opdracht bouwvergunningen te verlenen voor
een gebied waar dat volgens de regels voor vlieg-
tuighinder niet was toegestaan. Het kwam tot
een harde aanvaring met het verantwoordelijke
ministerie, maar dat ging vervolgens wel bin-
nen een jaar overstag. Het mocht niet wat Roer-
mond deed, vertelde Van Rey tijdens de rechts-
zitting.'Maar in Nederland moetje soms ruzie
maken om iets te bereiken.'
.
.
.
.
.

Previous Home Next

Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.

-- Twitter: --- Facebook:

Reacties: Mail:

blog@juzonieuws.nl