dinsdag 10 oktober 2017, 17:14:43 uur

D e Sleepwet, die enkele politiek-georienteerden in ons land met een volksraadpleging
wilden boycotten, gaat niet door. Althans niet in de aanvankelijk gepresenteerde
vorm. Dat hebben de ministerkandidaten in het voorafgaand formatie-overleg
gisteren meegedeeld.

Toch is het goed, naar die Sleepwet, en de wet op de inlichtingendiensten, eens te
kijken, in de actualiteit. De Sleepwet beoogt de geheime diensten ons land, AIVD en
MIVD, samen af te korten als GD, ongebreidelde vrijheid te geven in het verzamelen
van inlichtingen.

Daar zijn kanttekeningen bij te plaatsen. Omdat vrijwel niemand in de bevolking
weet, wat die diensten precies doen. De diensten zelf, geven daarover geen
inlichtingen.

1.
Dat zij alle soorten inlichtingen, die er maar bestaan, en die zij denken nodig te
hebben, in ongebreidelde vorm verzamelen, ligt voor de hand. Het gebeurt dan ook zo.
Daar hebben we die bijzondere Sleepwet niet voor nodig. Het is de kerntaak van de
diensten. Zolang ze al bestaan. Ze zijn aan niemand, ook niet aan de regering,
verantwoording schuldig. Er is geen enkel (substantieel) toezicht. In weerwil van wat,
daarover, ook maar wordt beweerd.

2.
Verzameling van inlichtingen door de diensten, geschiedt grotendeels op basis van
uitruil. Inlichtingen worden gevraagd, en als tegenprestatie ook gegeven. De
waardebepaling in welke vorm ook, blijft altijd ondoorzichtig.
De diensten stuiten daarbij heel vaak op "bijvangsten": uitwisselbare en te beprijzen
bedrijfsspionage.

3.
Het risico, dat verkeerde gegevens en inlichtingen, gekoppeld worden aan verkeerde
personen en instellingen, is in het geheel niet uit te sluiten. Daardoor kan grote
schade ontstaan. Aan personen, zaken en processen. Deze eventuele wanprestaties
komen nooit aan het licht. Ze worden nooit gecontroleerd, hersteld, vergoed, noch
gerehabiliteerd.

4.
De diensten maken gebruik van de modernste technieken. Een telefoon die op de haak
ligt, buiten gebruik is maar nog verbonden, wordt uitgeluisterd. De technische dienst
heeft microfoons, die door muren heen kunnen opnemen, en ook (met parabolische
reflector) tot op een afstand van honderdvijftig meter (bij uitkammen van bos- en
plantenpercelen).

5.
De diensten hebben veel meer personeel dan iedereen denkt. Iedere politieman vanaf
de rang van brigadier, is automatisch personeelslid van de geheime dienst, en kan,
met passering van zijn reguliere commandant, onbeperkt voor de geheime dienst in
taakvervulling en medewerking worden ingezet.

6.
De diensten hebben een oncontroleerbare uitwisseling met andere geheime diensten.
Zij vervullen ook opdrachten van, of repporteren naar andere diensten en landen,
zoals bijvoorbeeld BKA, FBI en CIA. Zij werken bovendien intensief samen met
functionarissen uit andere beroepsgroepen (bedrijfsspionage).

7.
Er bestaat geen statistiek van het aantal, en de wijze, waarop de diensten ongelukken,
rampen, calamiteiten of aanslagen hebben weten te voorkomen. De onkosten
vergoedingen tarieven salarissen verzekeringen investeringen en budgetten die de
diensten hebben zijn niet openbaar of controleerbaar.

8.
In sommige gevallen worden medewerkers waar dit voor nodig is blijvend in een
ander land geplaatst en van een andere identiteit voorzien. Zij kunnen dan niet meer
worden ingezet. Ze komen nooit meer terug.

9.
In principe staan de diensten boven iedere vorm van gezag en van de wet.

10.
De uitkomsten van de diensten hebben de vorm van advies. Zij gaan zelf vrijwel nooit
over tot uitvoering. Dat doet in voorkomende gevallen het Openbaar Ministerie, in de
vorm van opsporing, aanhouding en voorgeleiding.Previous Home___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail: blog@juzonieuws.nl